Smernica a rovnica priamky x-5y=2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2x-0.4

Normálový tvar rovnice priamky: x-5y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2

Smerový uhol priamky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -0.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.3922

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-23 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 14
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad