Smernica a rovnica priamky 3x-5y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[7; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6x-1.2

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-5y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6

Smerový uhol priamky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -1.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.029

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-27 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (7; 3) ;   |OB| = 7.6158
Skalárny súčin OA .OB = 14
Uhol ∠ AOB = 23°11'55″ = 0.4049 rad