Smernica a rovnica priamky 4x-5y=8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[7; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x-1.6

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 4t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -1.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2494

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-30.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (7; 4) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 14
Uhol ∠ AOB = 29°44'42″ = 0.5191 rad