Smernica a rovnica priamky 8x-5y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.6x-3.2

Normálový tvar rovnice priamky: 8x-5y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 8t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.6

Smerový uhol priamky: φ = 57°59'41″ = 1.0122 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -3.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.696

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; 8)

Normálový vektor: n = (8; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x+8y-54.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 14
Uhol ∠ AOB = 48°48'51″ = 0.852 rad