Smernica a rovnica priamky x-6y=2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 0] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x-0.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+2
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 2

Y-posunutie: y0 = q = -0.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.3288

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-30.5 = 0


Vektor OA = (2; 0) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad