Smernica a rovnica priamky 7x-8y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.875x-0.75

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-8y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.875

Smerový uhol priamky: φ = 41°11'9″ = 0.7188 rad

X-posunutie: x0 = 0.8571

Y-posunutie: y0 = q = -0.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.5644

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (8; 7)

Normálový vektor: n = (7; -8)

Stred úsečky AB: M = [6; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+7y-79.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 28
Uhol ∠ AOB = 12°5'41″ = 0.2111 rad