Smernica a rovnica priamky 4x-y=7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4x-7

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 4

Smerový uhol priamky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 1.75

Y-posunutie: y0 = q = -7

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.6977

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+4y-14.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 11
Uhol ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad