Smernica a rovnica priamky 5x-y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 5x-9

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 5

Smerový uhol priamky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 1.8

Y-posunutie: y0 = q = -9

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.765

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-20 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad