Smernica a rovnica priamky 7x-y=13


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[3; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 7x-13

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 7

Smerový uhol priamky: φ = 81°52'12″ = 1.4289 rad

X-posunutie: x0 = 1.8571

Y-posunutie: y0 = q = -13

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.8385

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; 7)

Normálový vektor: n = (7; -1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x+7y-34 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (3; 8) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 14
Uhol ∠ AOB = 42°52'44″ = 0.7484 rad