Smernica a rovnica priamky 7x-2y=12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3.5x-6

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-2y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+2
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 3.5

Smerový uhol priamky: φ = 74°3'17″ = 1.2925 rad

X-posunutie: x0 = 1.7143

Y-posunutie: y0 = q = -6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.6483

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; 7)

Normálový vektor: n = (7; -2)

Stred úsečky AB: M = [3; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+7y-37.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad