Smernica a rovnica priamky 2x-3y=1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6667x-0.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-3y-1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = 2t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6667

Smerový uhol priamky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutie: x0 = 0.5

Y-posunutie: y0 = q = -0.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.2774

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-14.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 13
Uhol ∠ AOB = 4°23'55″ = 0.0768 rad