Smernica a rovnica priamky 7x-3y=11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[5; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.3333x-3.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-3y-11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.3333

Smerový uhol priamky: φ = 66°48'5″ = 1.1659 rad

X-posunutie: x0 = 1.5714

Y-posunutie: y0 = q = -3.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.4444

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; 7)

Normálový vektor: n = (7; -3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+7y-42 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (5; 8) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 31°25'46″ = 0.5485 rad