Smernica a rovnica priamky x-4y=-2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[6; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x+0.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-4y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+2
y = t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = -2

Y-posunutie: y0 = q = 0.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4851

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

Stred úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-17.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (6; 2) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 14
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad