Smernica a rovnica priamky 4x-5y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x-0.6

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 0.75

Y-posunutie: y0 = q = -0.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4685

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-34.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 19
Uhol ∠ AOB = 8°58'21″ = 0.1566 rad