Smernica a rovnica priamky 7x-6y=8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.1667x-1.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-6y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+2
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.1667

Smerový uhol priamky: φ = 49°23'55″ = 0.8622 rad

X-posunutie: x0 = 1.1429

Y-posunutie: y0 = q = -1.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.8677

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (6; 7)

Normálový vektor: n = (7; -6)

Stred úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+7y-61.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad