Smernica a rovnica priamky x+7y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[9; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1429x+1.2857

Normálový tvar rovnice priamky: x+7y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = -t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1429

Smerový uhol priamky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = 1.2857

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2728

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-38 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (9; 0) ;   |OB| = 9
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad