Smernica a rovnica priamky 3x-7y=-1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4286x+0.1429

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-7y+1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4286

Smerový uhol priamky: φ = 23°11'55″ = 0.4049 rad

X-posunutie: x0 = -0.3333

Y-posunutie: y0 = q = 0.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.1313

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; 3)

Normálový vektor: n = (3; -7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+3y-46 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 2°36'9″ = 0.0454 rad