Smernica a rovnica priamky 4x-7y=1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 1] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5714x-0.1429

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-7y-1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5714

Smerový uhol priamky: φ = 29°44'42″ = 0.5191 rad

X-posunutie: x0 = 0.25

Y-posunutie: y0 = q = -0.1429

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.124

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; 4)

Normálový vektor: n = (4; -7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 7x+4y-50.5 = 0


Vektor OA = (2; 1) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 23
Uhol ∠ AOB = 2°29'22″ = 0.0435 rad