Smernica a rovnica priamky 7x+8y=94


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.875x+11.75

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+8y-94 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.875

Smerový uhol priamky: φ = -41°11'9″ = -0.7188 rad

X-posunutie: x0 = 13.4286

Y-posunutie: y0 = q = 11.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.8428

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (8; -7)

Normálový vektor: n = (7; 8)

Stred úsečky AB: M = [6; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-7y-2.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 50
Uhol ∠ AOB = 61°59'27″ = 1.0819 rad