Smernica a rovnica priamky 5x+8y=90


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.625x+11.25

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+8y-90 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.625

Smerový uhol priamky: φ = -32°19″ = -0.5586 rad

X-posunutie: x0 = 18

Y-posunutie: y0 = q = 11.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.54

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (8; -5)

Normálový vektor: n = (5; 8)

Stred úsečky AB: M = [6; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-5y-10.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 52°7'30″ = 0.9098 rad