Smernica a rovnica priamky 8x+y=26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -8x+26

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -8

Smerový uhol priamky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 3.25

Y-posunutie: y0 = q = 26

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.2249

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-8y+45.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalárny súčin OA .OB = 26
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad