Smernica a rovnica priamky 5x+y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -5x+20

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -5

Smerový uhol priamky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = 20

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.9223

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+35 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 56
Uhol ∠ AOB = 19°39'14″ = 0.343 rad