Smernica a rovnica priamky 4x+y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4x+18

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = -4t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -4

Smerový uhol priamky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 4.5

Y-posunutie: y0 = q = 18

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.3656

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 8]

Rovnica osi úsečky: x-4y+29.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 66
Uhol ∠ AOB = 15°15'18″ = 0.2663 rad