Smernica a rovnica priamky 2x+3y=34


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[5; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6667x+11.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+3y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6667

Smerový uhol priamky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutie: x0 = 17

Y-posunutie: y0 = q = 11.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.4299

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 9]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y+7.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (5; 8) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 20°41'44″ = 0.3612 rad