Smernica a rovnica priamky 7x+4y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.75x+13.5

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+4y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+2
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.75

Smerový uhol priamky: φ = -60°15'18″ = -1.0517 rad

X-posunutie: x0 = 7.7143

Y-posunutie: y0 = q = 13.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.6979

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; -7)

Normálový vektor: n = (7; 4)

Stred úsečky AB: M = [4; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-7y+29.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 52°7'30″ = 0.9098 rad