Smernica a rovnica priamky 8x+5y=66


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 10] a B[7; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.6x+13.2

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+5y-66 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.6

Smerový uhol priamky: φ = -57°59'41″ = -1.0122 rad

X-posunutie: x0 = 8.25

Y-posunutie: y0 = q = 13.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.996

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; -8)

Normálový vektor: n = (8; 5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x-8y+25.5 = 0


Vektor OA = (2; 10) ;   |OA| = 10.198
Vektor OB = (7; 2) ;   |OB| = 7.2801
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 62°44'41″ = 1.0951 rad