Smernica a rovnica priamky x+8y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.125x+2.25

Normálový tvar rovnice priamky: x+8y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = -t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.125

Smerový uhol priamky: φ = -7°7'30″ = -0.1244 rad

X-posunutie: x0 = 18

Y-posunutie: y0 = q = 2.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.2326

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; -1)

Normálový vektor: n = (1; 8)

Stred úsečky AB: M = [6; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-y-46.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 39°17'22″ = 0.6857 rad