Smernica a rovnica priamky 3x-8y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.375x+1.25

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-8y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = 3t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.375

Smerový uhol priamky: φ = 20°33'22″ = 0.3588 rad

X-posunutie: x0 = -3.3333

Y-posunutie: y0 = q = 1.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.1704

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; 3)

Normálový vektor: n = (3; -8)

Stred úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+3y-58.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad