Smernica a rovnica priamky 3x-y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3x-4

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = 3t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 3

Smerový uhol priamky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutie: x0 = 1.3333

Y-posunutie: y0 = q = -4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2649

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-13 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad