Smernica a rovnica priamky x-3y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+1.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -4

Y-posunutie: y0 = q = 1.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2649

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-13 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad