Smernica a rovnica priamky 2x-3y=-2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6667x+0.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-3y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = 2t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6667

Smerový uhol priamky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutie: x0 = -1

Y-posunutie: y0 = q = 0.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.5547

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-16.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad