Smernica a rovnica priamky x-4y=-6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x+1.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-4y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+2
y = t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = -6

Y-posunutie: y0 = q = 1.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.4552

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

Stred úsečky AB: M = [4; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-18.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad