Smernica a rovnica priamky x+5y=12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2x+2.4

Normálový tvar rovnice priamky: x+5y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = -t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2

Smerový uhol priamky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutie: x0 = 12

Y-posunutie: y0 = q = 2.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.3534

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-21 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad