Smernica a rovnica priamky 3x-5y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6x+0.8

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-5y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 3t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6

Smerový uhol priamky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutie: x0 = -1.3333

Y-posunutie: y0 = q = 0.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.686

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-33 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 9°27'44″ = 0.1651 rad