Smernica a rovnica priamky 4x-5y=-2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x+0.4

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = -0.5

Y-posunutie: y0 = q = 0.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.3123

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-38.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 26
Uhol ∠ AOB = 4°23'55″ = 0.0768 rad