Smernica a rovnica priamky 6x-5y=2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.2x-0.4

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-5y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 6t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.2

Smerový uhol priamky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 0.3333

Y-posunutie: y0 = q = -0.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.2561

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-52.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 3°48'51″ = 0.0666 rad