Smernica a rovnica priamky x+6y=14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1667x+2.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x+6y-14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+2
y = -t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1667

Smerový uhol priamky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 14

Y-posunutie: y0 = q = 2.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.3016

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

Stred úsečky AB: M = [5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-28.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 37°52'30″ = 0.661 rad