Smernica a rovnica priamky 4x-7y=-6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 2] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5714x+0.8571

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-7y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5714

Smerový uhol priamky: φ = 29°44'42″ = 0.5191 rad

X-posunutie: x0 = -1.5

Y-posunutie: y0 = q = 0.8571

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.7442

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; 4)

Normálový vektor: n = (4; -7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x+4y-54.5 = 0


Vektor OA = (2; 2) ;   |OA| = 2.8284
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad