Smernica a rovnica priamky 3x+8y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.375x+3.75

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+8y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = -3t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.375

Smerový uhol priamky: φ = -20°33'22″ = -0.3588 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 3.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.5112

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; -3)

Normálový vektor: n = (3; 8)

Stred úsečky AB: M = [6; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-3y-43.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad