Smernica a rovnica priamky x+8y=26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.125x+3.25

Normálový tvar rovnice priamky: x+8y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = -t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.125

Smerový uhol priamky: φ = -7°7'30″ = -0.1244 rad

X-posunutie: x0 = 26

Y-posunutie: y0 = q = 3.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.2249

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; -1)

Normálový vektor: n = (1; 8)

Stred úsečky AB: M = [6; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-y-45.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 26
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad