Smernica a rovnica priamky x-8y=-22


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.125x+2.75

Normálový tvar rovnice priamky: x-8y+22 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+2
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.125

Smerový uhol priamky: φ = 7°7'30″ = 0.1244 rad

X-posunutie: x0 = -22

Y-posunutie: y0 = q = 2.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.7288

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; 1)

Normálový vektor: n = (1; -8)

Stred úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+y-51.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 32
Uhol ∠ AOB = 34°30'31″ = 0.6023 rad