Smernica a rovnica priamky 5x-y=7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[3; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 5x-7

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 5

Smerový uhol priamky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 1.4

Y-posunutie: y0 = q = -7

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.3728

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-30 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (3; 8) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 13°8'2″ = 0.2292 rad