Smernica a rovnica priamky 2x-3y=-5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[5; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6667x+1.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-3y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+2
y = 2t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6667

Smerový uhol priamky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutie: x0 = -2.5

Y-posunutie: y0 = q = 1.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.3868

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-18.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (5; 5) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 25
Uhol ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad