Smernica a rovnica priamky 3x+4y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.75x+4.5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+4y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+2
y = -3t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.75

Smerový uhol priamky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 4.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

Stred úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y-11.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad