Smernica a rovnica priamky x-4y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x+2.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-4y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+2
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = -10

Y-posunutie: y0 = q = 2.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.4254

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

Stred úsečky AB: M = [4; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-19.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 22°37'11″ = 0.3948 rad