Smernica a rovnica priamky 2x+5y=19


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+3.8

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-19 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = -2t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 9.5

Y-posunutie: y0 = q = 3.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.5282

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-18.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 17
Uhol ∠ AOB = 48°10'47″ = 0.8409 rad