Smernica a rovnica priamky 2x-5y=-11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4x+2.2

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-5y+11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 2t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4

Smerový uhol priamky: φ = 21°48'5″ = 0.3805 rad

X-posunutie: x0 = -5.5

Y-posunutie: y0 = q = 2.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.0426

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; 2)

Normálový vektor: n = (2; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x+2y-30.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 29
Uhol ∠ AOB = 20°46'20″ = 0.3625 rad