Smernica a rovnica priamky 3x-5y=-9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6x+1.8

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-5y+9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = 3t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6

Smerový uhol priamky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutie: x0 = -3

Y-posunutie: y0 = q = 1.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.5435

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-36 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 32
Uhol ∠ AOB = 15°42'31″ = 0.2742 rad