Smernica a rovnica priamky x-6y=-16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x+2.6667

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y+16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+2
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = -16

Y-posunutie: y0 = q = 2.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6304

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-33.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 28
Uhol ∠ AOB = 29°44'42″ = 0.5191 rad