Smernica a rovnica priamky 5x-6y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 3] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8333x+1.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-6y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+2
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8333

Smerový uhol priamky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutie: x0 = -1.6

Y-posunutie: y0 = q = 1.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.0243

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

Stred úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-57.5 = 0


Vektor OA = (2; 3) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad